Dienst – Werking

Wij zijn er voor de KINDEREN

Gelukkige kinderen: de doelstelling van onze activiteiten.  Kinderen moeten voelen dat ze graag gezien en gewaardeerd worden.

Dit doel bereiken doen we door kleinschalige pedagogisch verantwoorde opvang te realiseren in een familiale sfeer  met respect voor de eigenheid van elk kind. We willen de kinderen een ongedwongen maar veilige omgeving aanbieden die uitnodigt om te spelen, te experimenteren, te rollebollen en gek te doen…  De kinderbegeleiders voorzien ruimte en tijd voor het kind, ook om tot rust te komen, en houden hiermee rekening bij de inrichting van hun woning.  Kinderen die zich geborgen voelen, gerichte stimulansen en vertrouwen krijgen, zijn kinderen die groeien in hun zelfstandigheid.  In de opvang leren ze waarden en normen kennen, respect te hebben voor grenzen en regels en rekening te houden met anderen.

De dienst staat open voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. De dienstverantwoordelijke waakt over een aangepaste infrastructuur in de opvanglocatie en pedagogische kwaliteiten van de kinderbegeleider(s) die deze speciale zorg vereisen. Kinderbegeleiders die inclusieve opvang willen doen zijn bereid om extra aandacht en tijd te investeren in deze kinderen en om, indien noodzakelijk, hulpverleners of paramedici die het kind behandelen bij hen thuis te ontvangen. De dienstverantwoordelijke biedt ondersteuning door extra huisbezoeken of andere hulp.

Wij zijn er voor de OUDERS

Ouders kunnen rekenen op een correcte, geïndividualiseerde en discrete behandeling van zowel hun effectieve vraag naar opvang als hun administratief dossier.

Wij streven ernaar om een antwoord te bieden op alle opvang-vragen maar houden wel rekening met de draagkracht en het welzijn van het kind.

Urgentie-opvang, flexibele opvang, inclusieve opvang behoren tot de mogelijkheden maar zijn afhankelijk van de bereidheid van en het aantal beschikbare opvangplaatsen.

VZW Kinderopvang geeft de ouders de mogelijkheid om te participeren in de werking. Ouders wordt gevraagd om lid te worden van  de Algemene Vergadering van de VZW en om deel te nemen aan een jaarlijkse vorming- en ouderavond.

Op regelmatige basis wordt een tevredenheidsmeting bij ouders afgenomen. De besluiten die hieruit voortvloeien worden besproken en vormen de basis voor het uitstippelen van het toekomstig beleid.

Wij zijn er voor de KINDERBEGELEIDERS

De kinderbegeleiders krijgen steun en begeleiding van de dienstverantwoordelijke via frequente huisbezoeken en doelgerichte vorming.

De dienstverantwoordelijke observeert en bespreekt de ontwikkeling van de kinderen met de kinderbegeleider. In dit proces komt ook het pedagogisch handelen aan bod. Kinderbegeleiders kunnen hun bezorgdheid uiten, vragen stellen en advies inwinnen bij de dienstverantwoordelijke, die haar zo goed mogelijk zal helpen en, indien noodzakelijk, opzoekwerk verricht en/of doorverwijst. Van de kinderbegeleider wordt verwacht dat ze een goede sociale relatie ontwikkelt met de ouders waarmee ze nauw samenwerkt in de opvoeding van het kind.

Zowel de begeleiding als de georganiseerde vorming hebben tot doel om de kwaliteit in de opvang te verbeteren en een steun en toeverlaat te zijn voor de thuiswerkende of samenwerkende kinderbegeleider.

Alle administratieve taken, eigen aan de job, worden door de dienstverantwoordelijke conform de regelgeving van Kind en Gezin uitgevoerd.

Kinderbegeleiders krijgen ook de kans om te participeren aan de werking via een vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van de VZW.  Informeel geven we de mogelijkheid aan kinderbegeleiders om elkaar beter te leren kennen. De dienst organiseert jaarlijks een Nieuwjaarsreceptie en een vormingsdag voor hen waarin ook ruimte is voor een informele babbel tijdens de lunch.

WIJ ZIJN EEN DYNAMISCHE DIENST!

De Dienst streeft naar een hoge bereikbaarheid voor ouders en kinderbegeleiders, die altijd welkom zijn op de spreekuren of op afspraak.

De dienstverantwoordelijken spelen kort op de bal om adequaat te reageren op veranderende situaties en wetgeving te implementeren.  De vorming voor de medewerkers worden hierop afgestemd.

De leden van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de medewerkers denken samen na over de toekomst van de kinderopvang in het algemeen en die van de dienst in het bijzonder.

Hierbij is de implementatie van de uitvoeringsbesluiten van het ‘Decreet Opvang van Baby’s en Peuters’ een grote uitdaging voor de toekomst.

Als een unicum in de Vlaamse Kinderopvangsector hebben wij een spelassistente in dienst genomen die onze kinderbegeleiders bezoekt en extra speel- of knutselmomenten organiseert. Zij kan ook nieuwe technieken of spelletjes aanleren of een speelmoment in groep begeleiden. Al deze activiteiten worden geapprecieerd, en ook wij als dienst hechten belang aan het ontwikkelen van speelse en creatieve geesten.