Ouders – Opvang vragen = opvang betalen

Bestel je opvang? Je betaalt voor de dagen die je reserveerde, ook voor extra opvangdagen buiten de planning.
Daarom maken we een schriftelijke overeenkomst met het opvangplan. Daarin staat de startdatum en de einddatum.
Alle dagen waarvoor je opvang nodig hebt, staan in dit plan. Voor deze dagen moet je betalen, met uitzondering van de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen = ‘respijtdagen’

Een ouder heeft recht op 25 ‘gerechtvaardigde afwezigheidsdagen’ bij een voltijds opvangplan

(5 volle dagen per week) voor een volledig kalenderjaar.

Voor een deeltijds opvangplan wordt het aantal ‘gerechtvaardigde afwezigheidsdagen’ verhoudingsgewijs verminderd.

Voor ouders die met een wisselend uurrooster opvang vragen voor hun kind, wordt een week/maand/jaargemiddelde opgemaakt en wordt in verhouding het aantal ‘gerechtvaardigde afwezigheidsdagen’ berekend.

Voor een onvolledig kalenderjaar wordt het aantal ‘gerechtvaardigde afwezigheidsdagen’ proportioneel verminderd(bijv. opvang start op 1 april, het kind heeft recht op 3/4de van het berekende aantal ‘gerechtvaardigde afwezigheidsdagen’ op jaarbasis).

‘Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen’ gebruik je als je kind afwezig is op een dag die in het opvangplan gereserveerd werd, ongeacht de reden (bv.je gaat met vakantie, je baby is ziek thuis (zonder doktersattest), je neemt een snipperdag, je kindje gaat eens een dagje naar oma, enz.). Voor deze dagen moet je niet betalen.

Ook voor de collectieve sluitingsdagen van je opvanglocatie moet je niet betalen, tenzij je gebruik maakt van reserveopvang in een andere opvanglocatie die een vergunning heeft via VZW Kinderopvang.

Afwezigheidsdagen zijn gerechtvaardigd en moet je niet betalen als je kind:

  • ziek is gestaafd met een doktersattest;
  • langdurige ziekte van ouders (attest van de behandelende arts);
  • tijdelijke werkloosheid van één ouder (schriftelijk bewijsstuk).

Belangrijke voorwaarde: het doktersattest moet onmiddellijk afgeleverd worden aan de kinderbegeleider. Is er geen doktersattest voor het einde van de maand, dan zullen deze dagen onherroepelijk van het aantal beschikbare respijtdagen worden afgetrokken.

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen worden verrekend op basis van de duur van de afwezigheid. Is je kind een halve dag afwezig op een moment waarop een volle dag voorzien was, dan wordt er een halve dag in mindering gebracht van het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor je niet betaalt.

Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen

Dit zijn de dagen waarop je kind volgens het opvangplan had moeten aanwezig zijn in de opvang maar niet naar de opvang komt en de ‘gerechtvaardigde afwezigheidsdagen’ opgebruikt zijn.

Voor ‘ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen’ zal het inkomenstarief aangerekend worden op basis van de duur van de afwezigheid.

Langdurige, vooraf te plannen afwezigheid

Verwittig zo snel mogelijk de opvanglocatie, ten laatste een maand vooraf als je kind langdurig afwezig zal zijn (vb. omwille van de jaarlijkse gezinsvakantie, ziekenhuisopname van je kind enz.).

Dit is van belang voor de kinderbegeleider(s). De regelgeving van de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen blijft van toepassing.

Wij vragen om de jaarlijkse gezinsvakantie vóór 1 april mee te delen aan je opvanglocatie.

Verwittigen bij plotse afwezigheid

Verwittig de kinderbegeleider telefonisch vóór het startuur* dat geregistreerd is in het opvangplan als je kind onverwacht afwezig is.

*Het tijdstip waarop de ouders ten laatste moeten verwittigen is het startuur dat opgenomen is in het opvangplan van het betreffende kind, vb. start op dinsdag om 9u: ouders moeten ten laatste om 08.59u de opvang verwittigen.

Je betaalt een extra kost van € 5.00/dag als je niet verwittigt. Dit geldt ook voor ouders die met een wisselende uurrooster opvang aanvragen.

Wijzigen opvangplan

Ouders die het opvangplan willen wijzigen, melden dit aan de organisator. Een opvangplan geldt minstens voor een periode van 4 weken.

Vraag aan VZW Kinderopvang en de kinderbegeleider(s) de wijziging van je opvangplan aan. Doe dit minstens 1 maand voorafgaand aan de gewenste startdatum van het gewijzigd opvangplan. De kinderbegeleider(s) beslist in samenspraak met de verantwoordelijke wanneer de wijziging ingaat rekening houdend met jouw vraag.