Aanbod – Doelgroep

VZW Kinderopvang is een organisator van gezinsopvang (vroegere onthaalouders) en groepsopvang (samenwerkende onthaalouders).
In kinderopvanglocaties gezinsopvang mogen er maximaal 8 kinderen tegelijk opgevangen worden.
In kinderopvanglocaties groepsopvang mogen er maximaal 18 kinderen tegelijk opgevangen worden.
Hoeveel kinderen in een opvanglocatie mogen opgevangen worden hangt af van de beschikbare oppervlakte (5m²/kind), de kennis, kundigheid en draagkracht van de kinderbegeleider.

Hoofdzakelijk komen kinderen in aanmerking die nog niet naar de kleuterschool gaan en die wonen in de gemeenten Boechout, Borsbeek, Deurne, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Vremde, Wijnegem en Wommelgem. Deze vorm van opvang is mogelijk tot het kind voltijds naar de kleuterschool gaat.

Sommige kinderbegeleiders kiezen ervoor om schoolgaande kinderen op te vangen. Dit kan zowel voorschools, naschools als op schoolvrije dagen. Deze buitenschoolse opvang kan tot het einde van de basisschool, in afspraak met de verantwoordelijken. Voor kinderen met specifieke zorgbehoeften kan VZW Kinderopvang in de mate van het mogelijke opvang voorzien bij een opvanglocatie die zich daarvoor ter beschikking stelt.

Onze dienstverlening staat open voor alle kinderen.

Bij meerdere vragen naar opvang kennen we de plaatsen toe volgens onderstaande voorrangsregels:

Voorrang wordt gegeven aan de werkende ouder volgens onderstaande volgorde:

 • alleenstaande ouder;
 • ouder(s) met een laag inkomen;
 • ouder (s) die opvang nodig hebben voor een pleegkind;
 • kinderen met een broer of zus in de opvang.

Bijkomend stelt de wet dat 20% van de kinderen die de organisator op jaarbasis opvangt moet behoren tot één van volgende groepen:

 • opvang nodig voor de werksituatie en alleenstaand zijn;
 • opvang nodig voor de werksituatie en een laag inkomen hebben;
 • opvang nodig voor de werksituatie en een pleegkind hebben;
 • opvang nodig voor de werksituatie en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben;
 • opvang nodig hebben voor de werksituatie en een laag opleidingsniveau hebben;
 • alleenstaand zijn en een laag inkomen hebben;
 • alleenstaand zijn en een pleegkind hebben;
 • alleenstaand zijn en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben;
 • een laag inkomen hebben en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben;
 • een laag inkomen en laag opleidingsniveau hebben;
 • een laag opleidingsniveau hebben en problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben;
 • een laag inkomen en een pleegkind hebben.

Zolang de organisator deze 20% niet realiseert, kan er afgeweken worden van de absolute voorrang in het kader van de werksituatie.

    Werksituatie: werk hebben, werk zoeken, een beroepsgerichte opleiding volgen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, zoals inburgeringstraject en lessen Nederlands.

    Laag inkomen: een gezamenlijk belastbaar inkomen van minder dan 27.000 euro per jaar

    Problemen met gezondheid of zorg nodig hebben: een gezin waarvan een persoon die verantwoordelijk is voor het kind een handicap heeft of minder goed voor zichzelf kan zorgen OF dat om sociale of pedagogische redenen (professionele hulpverlening of inburgering) opvang nodig heeft.

Een laag opleidingsniveau is: geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs.

VZW kinderopvang hanteert bijkomende voorrangsregels:

 • wonende in de gemeenten Boechout, Borsbeek, Hove, Kontich, Lint, Vremde, Deurne, Edegem, Wijnegem of Wommelgem;
 • volgens datum van inschrijving op de wachtlijst.