Kinderbegeleiders – vraag en antwoord

Wat zijn de voorwaarden om te starten?

Vanaf 01/04/2014 moet je volgens het Vlaams Decreet voor opvang van baby’s en peuters aan bepaalde vergunningsvoorwaarden voldoen, voor je mag starten als kinderbegeleider, zowel voor gezinsopvang als voor groepsopvang.

Als je werkzaam wil zijn als kinderbegeleider, dien je over volgende attesten te beschikken:

 • een kopie van je identiteitskaart waaruit blijkt dat je minstens 18 jaar bent;
 • een attest gezinssamenstelling;
 • een blanco uittreksel uit het strafregister – type 2 (voor kinderopvang);
 • een ingevuld en ondertekend medisch attest model A door jezelf, en indien nodig, een ingevuld en ondertekend medisch attest model B door de huisarts;
 • een attest van actieve kennis van het Nederlands;
 • een kwalificatiebewijs.

Indien je niet beschikt over een kwalificatiebewijs dat voldoet aan de voorwaarden, bestaat er de mogelijkheid om te starten onder een kwalificerend traject. Voor meer informatie neem je contact op met de dienst.

Wanneer je kinderen in je eigen huis opvangt, komen zij ook met je eventuele partner en kinderen in contact. Daarom vragen wij dan ook volgende attesten van alle inwonende personen vanaf 18 jaar:

 • een blanco uittreksel uit het strafregister – type 2 (voor kinderopvang);
 • een ingevuld en ondertekend medisch attest model A door jezelf, en indien nodig, een ingevuld en ondertekend medisch attest model B door de huisarts.
Wat is een dienst voor onthaalouders en wat voor ondersteuning bieden wij?

De dienst voor onthaalouders organiseert gesubsidieerde kinderopvang bij opvanglocaties gezinsopvang en groepsopvang en voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

Het is de taak van de dienst om:

 • Kandidaat kinderbegeleiders te selecteren en informeren.
 • Kinderbegeleiders te begeleiden om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen.
 • Ouders te informeren en te begeleiden in hun zoektocht naar kinderopvang bij de opvanglocaties van onze regio.
 • Tussen ouders en kinderbegeleiders te bemiddelen als er zich problemen voordoen.
 • Vorming te organiseren en verzorgen voor ouders en kinderbegeleiders.
 • Te waken over de kwaliteit van de opvang, het kwaliteitshandboek voortdurend te actualiseren.
 • De administratie op een vlotte en correcte manier af te handelen: dossiers opmaken en beheren, dienstverleningsovereenkomsten afsluiten, facturen opmaken voor ouders, kinderbegeleiders vergoeden, de werkzaamheden mb.t. het sociaal statuut nauwgezet volgen.

Enkel kinderbegeleiders die in het werkingsgebied opvang willen aanbieden, kunnen zich aansluiten bij de dienst. Bij VZW Kinderopvang zijn opvanglocaties gezinsopvang en groepsopvang  uit de gemeenten Hove, Lint, Kontich, Boechout, Vremde, Borsbeek, Deurne, Edegem en Wijnegem aangesloten.

Hoeveel kinderen kan je opvangen?

Je organiseert opvang voor maximaal 8 opvangplaatsen. Dit betekent dat er maximaal 8 kinderen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn. Het aantal opvangplaatsen waarvoor jij een vergunning krijgt, is echter niet altijd sowieso 8. Dit hangt af van je eigen wens, maar ook van de beschikbare ruimte en je draagkracht.

Omdat kwaliteit van de opvang mede bepaald wordt door het aantal kinderen per begeleider, moeten wij als organisator inspanningen doen om gemiddeld maximaal 4 kinderen tegelijk op te vangen. Deze regel is dus dezelfde als de norm voor de vroegere aangesloten onthaalouder.

Voor groepsopvang gelden dezelfde regels, en is er plaats voor maximaal 18 kinderen, eveneens afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Welke opvang is mogelijk?
 • Je kan enkel baby’s en peuters opvangen of enkel schoolgaande kinderen tot de lagere school. Je kan ze ook tezamen opvangen, zolang je het toegelaten aantal kinderen niet overschrijdt.
 • Je bepaalt zelf op welke dagen en uren je opvang aanbiedt. Eventueel ook vroeg, laat, tijdens het weekend, ’s nachts of opvang die dringend is of occasioneel.
 • Ook de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte is mogelijk.
Welke vergoedingen en uitgaven heb je?

Vergoedingen

Je ontvangt een onkostenvergoeding per opgevangen kind per dag. Deze onkostenvergoedingen zijn wettelijk vastgelegd en bedragen momenteel (01/01/2023):
– opvang volle dag (> 5uur): 24.77€
– opvang halve dag (3-5 uur): 14.86€
– opvang derde dag (<3 uur): 9.91€

De onkostenvergoeding is vrijgesteld van belastingen, en wordt dus niet opgenomen in de belastbare inkomsten van het gezin.

Tijdens de opvang van de kinderen mag je geen inkomensvervangende activiteiten uitoefenen. Je activiteit als ‘onthaalouder’ kan ook niet gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering of een vervangingsinkomen van het ziekenfonds. Je mag wel ‘onthaalouder’ zijn in combinatie met tijdskrediet / loopbaanonderbreking.

Uitgaven

– Uitgaven voor de start:

 • Aankoop meubeltjes, speelgoed, linnen en verzorgingsmateriaal (luierkussen, potje, …)
 • Eventuele aanpassingswerken in huis (bv. hekjes) of tuin (buitenspeeltuigen, zandbak, …)

– Uitgaven tijdens de opvang:

 • Voeding: warme maaltijd, fruitmaaltijd.
 • Verbruik water, electriciteit, verwarming, schoonmaakkosten.
 • Vervangingsaankopen: bv. speelgoed, linnen, …
Welke sociale zekerheid heb je?

Sinds 1 april 2003 hebben onthaalouders, aangesloten bij een dienst, een eigen sociaal statuut. Dit betekent dat je:

 • Rechten opbouwt voor: kinderbijslag, terugebtaling gezondheidskosten, pensioen.
 • Een opvanuitkering krijgt van de RVA wanneer een kind buiten je wil om afwezig is.
 • Recht hebt op 20 dagen vakantie met behoud van sociale zekerheid (onbetaald).
 • Een vervangingsinkomen krijgt wanneer je ziek bent(ziekenfonds), in moederschapsrust gaat(ziekenfonds), als je niet kan werken wegens een beroepsziekte(fonds voor beroepsziekten), invaliditeit (RIZIV) of arbeidsongeval(fonds voor arbeidsongevallen)

! Opgelet, deze vervangingsinkomens zijn wel belastbaar!

Welke verzekeringen moet je hebben?

De dienst zorgt ervoor dat jij voldoende verzekert bent:

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor jezelf;
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de opgevangen kinderen;
 • verzekering lichamelijke ongevallen kinderen. Wanneer een kind iets overkomt in de opvang, dekt deze verzekering de medische kosten;
 • verzekering arbeidsongevallen: voor ongevallen die je overkomen door of tijdens het werk en die medische kosten en/of arbeidsongeschikheid tot gevolg hebben. het kan ook om een ongeval gaan bij de verplaatsing naar een vorming of naar de woning waar je opvang doet.
Welke eerste stappen moet je zetten om te starten?

Neem alvast contact op met onze dienst. We geven je uitgebreide informatie en beantwoorden je vragen.

Enkele tips:

 • Praat met ervaren kinderbegeleiders en vraag hun advies.
 • Bespreek je wens op voorhand met je gezin. Krijg je de steun van alle gezinsleden? Denk hier aan de drukte, je beschikbaarheid voor andere kinderen, het rookverbod, de aanwezigheid van huisideren, …
 • Neem af en toe een kijkje op de website van Kind & Gezin. Je vindt er regelmatig nieuwtjes en meer informatie over kinderen en kinderopvang.

Meer info vindt je ook in onze infobrochure.