Ouders – Kostprijs

Vanaf januari 2014 moeten alle ouders die voor kinderopvang een prijs betalen op basis van het inkomen, de berekening van dit inkomenstarief zelf doen via de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin, waarbij informatie wordt gehaald uit de databanken van het Rijksregister en de FOD Financiën. Je vraagt hier PER KIND een attest inkomenstarief aan.

Hoe vraagt u uw attest inkomenstarief aan?

U heeft nodig:

 • Een e-mailadres
 • identiteitskaart, een eID-reader en de pincode van je identiteitskaart
 • OF een token
 • Of de “Itsme” App

Stappenplan:

 1. U surft naar www.kindengezin.be. Links bovenaan klikt u op ‘Mijn Kind en Gezin’
 2. U registreert zich (u krijgt een bevestigingsmail)
 3. Na uw registratie, klikt u op ‘Bereken inkomenstarief kinderopvang’
 4. Wens je je inkomen bekend te maken? Ja/nee (ja, indien u ‘nee’ aanduidt betaald u automatisch het maximumtarief)
 5. Kijk alle gegevens van de gezinssamenstelling en je financiële gegevens na.
 6. Bevestig je aanvraag
 7. Je ontvangt een e-mail met een kopie van je aanvraag
 8. Je ontvangt een e-mail met het attest inkomenstarief

U brengt een afgedrukt attest mee bij de inschrijving, of u stuurt het attest rechtstreeks via e-mail door, liefst voor u komt inschrijven. Ons e-mailadres: info@vzwkinderopvang.be.

De Kind en Gezin-Lijn (078/150 100) helpt ouders bij vragen of problemen bij de berekening van het inkomenstarief. Dit is onder meer het geval als de ouder niet beschikt over een E-id, een e-mailadres of een aanslagbiljet.

U kan met uw vragen ook bij ons terecht op 03/454.03.02.

Indien je niet over een attest inkomenstarief voor je kind beschikt kan de opvang NIET starten.
Geef altijd het meest recente attest aan de verantwoordelijke van je opvang.

De bijdrage wordt op basis van de verblijfsduur aangepast en bedraagt per dag per kind:

Opvangduur bijdrage
voor opvang van minder dan 3 uur (enkel mogelijk voor schoolgaande kinderen) 40%
voor opvang van 3 uur tot minder dan 5 uur 60%
voor opvang van 5 uur tot minder dan 12 uur 100%
voor opvang van 12 uur of meer 160%
voor nachtopvang minder dan 13 uur 100%
voor aaneensluitend dag en nachtopvang van minder van 24 uur, waarbij een nachtopvang van 13 uur of meer ook als dusdanig wordt beschouwd 160%

De bijdrage dekt het geheel van de verblijfskosten gedurende de aangerekende verblijfsduur, met uitzondering van de bijdrage voor afvalverwerking en fles- en dieetvoeding. Luiers en voldoende reservekleding dien je zelf mee te brengen.

Individueel verminderd tarief

Kan je het tarief dat op je attest staat niet betalen? Misschien heb je recht hebt op een individueel verminderd tarief. Het individueel verminderd tarief geldt voor 12 maanden, tenzij in tussentijd een nieuwe berekening nodig is (vb. kind wordt 3.5 jaar). Daarna geldt opnieuw het berekende inkomenstarief, aangepast aan de index.

Welke individueel verminderde tarieven zijn er? Welke situaties geven recht op individueel verminderd tarief?

25% vermindering met als minimum 5 euro

 • Tarief werkloosheidsuitkering: jij of de inwonende persoon ontvangt een voltijdse werkloosheidsuitkering voor 6 opeenvolgende maanden.
 • Tarief invaliditeit: jij of de inwonende persoon krijgt een invaliditeitsuitkering.
 • Tarief faillissement: jij of de inwonende persoon krijgt een faillissementsuitkering als zelfstandige.
 • Tarief verminderd inkomen werknemer: jij of de inwonende partner hebt/heeft voor 12 maanden een inkomen dat minstens 50% lager is, zonder dat het inkomen van de andere partner stijgt.
 • Tarief verminderd inkomen zelfstandige: jij of de inwonende partner betaalt voor 12 maanden lagere sociale bijdragen, zonder dat het inkomen van de andere persoon stijgt.

Tarief 5 euro

 • Tarief leefloon zonder opleidingstraject: jij of de inwonende persoon krijgt een leefloon.

Tarief 3 euro

 • Tarief leefloon met opleidingstraject: jij of de inwonende partner krijgt een leefloon en volgt een opleiding bij de VDAB of OCMW.
 • Tarief laag inkomen met inburgering: jij of de inwonende persoon hebben een berekend inkomenstarief dat lager is dan 5 euro en één van jullie volgt een inburgeringstraject met attest onthaalbureau.
 • Tarief laag inkomen met werk: jij en de inwonende persoon hebben een berekend inkomenstarief dat lager is dan 5 euro en jullie werken beiden minstens halftijds.

Tarief 1.89 euro

 • Tarief materiële en medische hulp: jij en de inwonende persoon hebben een attest voor materiële of medische hulp van Fedasil, het rode Kruis, enz.
 • Tarief pleegkind: voor een pleegkind dat bij jou inwoont.

Kan je het (individueel verminderd) tarief dat op je attest staat toch niet betalen?

Wend je tot het OCMW. Op basis van hun beslissing zorgt Kind en gezin voor een attest.

Bij het aanvragen van je attest inkomenstarief kan je in het systeem aanvinken welke situaties je recht geven op verminderd tarief. Je krijgt dan automatisch een verminderd tarief.

Is je situatie veranderd en heb je hierdoor recht op een individueel verminderd tarief, dan kan je dit op elk moment aanvragen.

Kind en Gezin controleert de berekening van je tarief. Bewaar de documenten die bewijzen dat je situatie voldoet aan de voorwaarden voor een individueel verminderd tarief gedurende 5 jaar.

Toeslagen

Bijkomende kosten worden in rekening gebracht:

 • 5,00 euro voor een niet-verwittigde afwezigheid van je kind;
 • 2,50 euro per begonnen half uur voor opvang voor of na de uren zoals overeengekomen in het opvangplanals ouders niet of niet tijdig verwittigen;
 • 0,10 euro per volle opvangdag, € 0.05 per halve opvangdag voor het gebruik en de afvalverwerking van luiers;
 • 3,50 euro voor een warme maaltijd voor alle schoolgaande kinderen;
 • 2,50 euro/maand per gezin voor administratie- en facturatie (niet voor gezinnen met een inkomen lager dan € 27000,00)
 • Inningskosten bij wanbetaling: Intresten: 10% van het totaal van de verschuldigde facturen. Kosten: 5% van het totaal van de verschuldigde facturen met een minimum van 15,00 euro.

Facturatie

Je ontvangt maandelijks een gedetailleerde rekening, in het begin van de volgende maand.

Verzending gebeurt bij voorkeur via e-mail.

Op de schriftelijke overeenkomst kan u toestemming geven om de factuur (en alle andere correspondentie) via e-mail te verzenden.

De betaling gebeurt principieel via  een Europese domiciliëring. De opdracht tot invordering van deze betaling zal gegeven worden vanaf de 6de werkdag van de maand, volgend op de plaatsingsmaand. Als betalen via domiciliëring onmogelijk is betaalt de ouder de factuur met een overschrijving binnen de 20 kalenderdagen, volgend op de facturatiedatum op rekeningnummer BE02 7310 0939 6140 van de DVO met vermelding van factuurnummer en periode.

Ouders betalen geen enkele onkostenvergoeding voor maaltijden, vervoer of afvalverwerking aan de kinderbegeleider(s).