Aanbod – Opnamebeleid

Stap 1: Registratie op de wachtlijst

Registreer je op onze wachtlijst, via bovenstaand tabblad “Registratie wachtlijst”. Op deze wachtlijst worden de opvangvragen in volgorde van aanmelding genoteerd. Van deze volgorde wordt, rekening houdend met de wettelijke voorrangsregels, afgeweken in specifieke situaties of als eventuele dagdelen vrijkomen.

Er wordt getracht om aan de ouders meerdere opvanglocaties door te geven die een plaats vrij hebben op het moment dat de opvang zou starten. Ouders bepalen zelf aan wie ze hun kind toevertrouwen. Ook de kinderbegeleider heeft hierin een belangrijke stem. Het belang van een weloverwogen keuze komt tijdens het kennismakingsgesprek uitvoerig aan bod. Beide partijen moeten overtuigd zijn om met elkaar in zee te gaan.

De verantwoordelijke informeert de ouders zo snel mogelijk als ze voorziet dat er geen beschikbare plaats is voor de opvang van het kind en verwijst hen door naar andere mogelijke opvanginitiatieven (website van ‘Kind & Gezin’/opvangzoeker/…).

Ouders verwittigen VZW Kinderopvang onmiddellijk als de opvangvraag niet meer geldt of gewijzigd (startdatum/aantal of andere opvangdagen/…) is.

Het inschrijven van het kind kan enkel via VZW Kinderopvang. Er mogen geen opvangplaatsen rechtstreeks met de kinderbegeleider(s) worden vastgelegd.

Ouders die buiten het werkgebied van VZW Kinderopvang wonen zullen ten laatste 3 maanden vóór de effectieve plaatsingsdatum geïnformeerd worden door de verantwoordelijke als er geen opvangplaats beschikbaar is.

Stap 2: Kennismaking met de kinderopvanglocatie

Van zodra je één of meerdere adressen van opvanglocaties krijgt van een verantwoordelijke, verwachten we dat je binnen de afgesproken termijn een afspraak maakt en effectief kennis maakt met de voorgestelde kinderbegeleider(s). Nadien informeer je de kinderbegeleider en de verantwoordelijke over je beslissing om al dan niet in de voorgestelde opvanglocatie te plaatsen.

Stap 3: Betaling voorschot

Als beide partijen de opvang toezeggen, stuurt de verantwoordelijke een aanvraag tot betaling van een reservatievergoeding/waarborg van €200.
(indien je gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan € 27.000 en je VZW Kinderopvang hiervan een bewijs bezorgt, betaal je € 50,00 reservatievergoeding)

Dit bedrag wordt volledig teruggestort nadat aan onderstaande voorwaarden voldaan is en na vereffening van de laatste factuur:
– naleven van de schriftelijke reservatie van een opvangplaats;
– betalen van alle facturen;
– naleven van de opzegbepalingen.

Stap 4: Inschrijving

Inschrijven gebeurt ten laatste in de maand voorafgaand aan de 1ste opvangdag. Een inschrijving is pas definitief als de schriftelijke overeenkomst en de inlichtingenfiche ingevuld en ondertekend zijn én het attest inkomenstarief overhandigd is aan VZW Kinderopvang. Het opvangplan (schema van dagen en uren) wordt vastgelegd op basis van de vraag van de ouders, in onderling akkoord met de kinderbegeleider(s) en VZW Kinderopvang.